過懷恩舊縣所感作

美成路上復趨車,
重過懷恩舊縣衙。
禾麥園多光景異,
蓬蒿籬滿夕陽斜。
行祠龕裡無懸蝠,
老竹枝頭有暮鴉。
佛寺神亭前後在,
依然不改此山河。

 

Quá Hoài Ân cựu huyện sở cảm tác

Mỹ Thành lộ thượng phục xu xa,
Trùng quá Hoài Ân cựu huyện nha.
Hoà mạch viên đa quang cảnh dị,
Bồng hao ly mãn tịch dương tà.
Hành từ kham lý vô huyền bức,
Lão trúc chi đầu hữu mộ nha.
Phật tự thần đình tiền hậu tại,
Y nhiên bất cải thử sơn hà!

 

Dịch nghĩa

Lại giong xe chạy nhanh trên đường làng Mỹ Thành,
Lần nữa đi ngang qua huyện nha cũ Hoài Ân.
Lúa nếp trồng trong vườn khiến quang cảnh khác xưa nhiều,
Nắng chiều sắp tắt đã đọng lại trên bờ rào đầy cả bòng bong và cỏ ngải.
Trong khám của miếu thờ Ngũ hành không thấy dơi treo mình ngủ,
Trên đầu cây trúc già có con quạ trú đêm.
Đình thờ thần trước huyện nha, chùa thờ Phật sau huyện nha, vẫn còn đó,
Vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, cũng như sông núi nơi này.


Bài này tác giả làm trước năm 1945, được người anh là ông Trần Hữu Phùng (Tú Giải), hiệu Hương Tiều hoạ lại, không phải được làm sau năm 1955 như có người đã lầm. Cảnh tả trong bài là cảnh trước 1945. Sau năm 1945, nha và đình không còn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Trên đường thôn Mỹ lướt xe qua
Lại vượt Hoài Ân cựu huyện nha
Lúa nếp vun vườn quang cảnh khác
Ngải hồng đầy giậu, ánh chiều tà
Ngũ hành trong khám không dơi ngủ
Lục trúc đầu cành có quạ già
Chùa Phật đình thần sau trước huyện
Như xưa, chẳng đổi tợ sơn hà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Bính

Mỹ Thành xe lướt đường xa
Hoài Ân, cảnh cũ huyện nha trùng phùng
Khác xưa bắp lúa đầy đồng
Rào lau bóng xế ai trồng đã cao
Đền thờ dơi chẳng ra vào
Tre già ác lại nhánh chiều ngơi chân
Trước sau: chùa Phật đình thần
Sơn hà như cũ muôn phần tốt tươi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời