Sống làm anh kiệt, thác làm thần
Đền Biểu Trung đây chúa tứ ân
Sừng sững khám thờ trên hải đảo
Bao trùm khí chánh khắp giang tân
Ngàn thu tráng liệt xông sương giá
Muôn thuở tinh trung thấu nhật quang
Man mác chín gò còn có thể
Vá trời từng khiến sóng gào than!

tửu tận tình do tại