Mai sớm trình xuân trước bách hoa
Chim nghinh hoà khí, chất thơ ca
Núi sông cây cỏ phô kỳ thắng
Tranh với thiên nhiên: tượng Lã già!

tửu tận tình do tại