Bờ cỏ xanh xanh dòng Vị Thuỷ,
Tử Nha từng tới đó buông câu.
Đương thời gấu chửa bay vào mộng,
Mải ngắm tà dương than bạc đầu!

tửu tận tình do tại