Năm tháng buông cần Vị thuỷ sâu
Mồi thơm câu lấy tước công hầu
Gấu bay vào mộng, xe Châu gặp
Thôi ngắm tà dương thán bạc đầu!

tửu tận tình do tại