Giữ an phiên khổn mấy năm rày
Há cậy nhờ ai? Chỉ một tay
Triều quận kinh luân vì nghĩa nước
Văn chương tiết việt rạng tờ mây
Xuân kinh ngọc khuyết về nương náu
Doanh Đảo, Bình sơn khá sánh tày
Lưu luyến đêm nay tình thuộc hạ
Chợt nghe gà gáy, não lòng thay!

tửu tận tình do tại