Thế sự mây trôi, sao đủ hỏi?
Tình người phản phúc lại thêm phiền
Chi bằng trai giới qui y Phật
Ném quách vinh hoa tức thị Tiên
Sớm kiếm bè từ qua bể khổ
Khéo huơ gươm trí cắt trần duyên
Muốn như anh được lên cung quế
Cười tớ còn trong nghiệt hải khiên!

tửu tận tình do tại