Thiên Mụ xem chơi lúc rảnh rang
Ngắm hoài chẳng chán cảnh phong quang
Nguy nga tháp báu xông Vân Hán
Lớn nhỏ chuông vàng vọng thế gian
Mây phủ thông cao che cỏ thấp
Pháp nhuần trúc biếc đượm hoa vàng
Ví chăng thần mẫu như linh hiển
Thì giúp muôn thu nước vẻ vang.

tửu tận tình do tại