Đài tiên cánh ngọc, hỏi ai trồng?
Dẫn được hương trời nhập nguyệt cung
Ngoài áng mây bay, hạt đỏ rụng
Trong vừng trăng sáng, gốc xanh vun
Ông tiên bưng chén chờ cam lộ
Vua Vũ tựa lầu ngóng thánh dung
Nguyền hướng trời cao cầu móc ngọt
Lòng son một điểm vị anh thông.

tửu tận tình do tại