Thuyền đầy sông nước, phố đầy đê,
Xe lửa còi vang, điện sáng loè.
Thừa kế sơn hà Lâm Ấp trước,
Ganh đua nhân vật Mỹ Âu kề.
Làng xưa xuân đến oanh inh ỏi,
Xứ lạ thu sang bướm mộng mê.
Thả bộ ngoài cầu Hương giải muộn,
Sum suê đào nở có thơ đề.

tửu tận tình do tại