Trộm thuốc lên trăng, việc rất kỳ
Quảng Hàn năm tháng vẫn phương phi
Đầy vơi tự bảo trường sanh thuật
Chẳng biết thần tiên chán nói y!

tửu tận tình do tại