Đêm lành gặp tiết Hạ trời thanh
Tay dắt tay tìm thăm Nữ Anh
Gió thoảng lan hương hoà tửu vị
Trăng in đào kiểm lẫn xuân tình
Ngâm tràn xúc cảnh mơ vươn cánh
Hứng dại xui ai muốn cưỡi kình
Mê cảnh, chẳng ưng dài luý tuý
Người say, ta tỉnh – Dám khuyên anh.

tửu tận tình do tại