Xem xét dân tình đến xã Long
Chùa Hang lên đó tợ hư không
Dựa non nhìn biển làm thiền thất
Đục đá phát bờ dựng phạm cung
Cạnh vách có khe thông hắc phủ
Trên trần chừa lỗ lộ huyền khung
Nhà sư tịch cốc đi đâu nhỉ
Chợt thấy buồn nghe sóng biển đông!

tửu tận tình do tại