Đêm xuân chợt hứng dạo tìm xuân
Cùng bạn hứng tìm thăm cố nhân
Trên chõng dưới trăng bàn bạc thú
Về hưu hưởng lạc ước bao lần

tửu tận tình do tại