Mấy năm chờ bổ, nghỉ cùng ngơi
Tài đức ngày nay dụng giúp đời
Xuân tới huyện Đào hoa đất rợp
Lầu bày tiệc ngọc chén trăng soi
Vui sơn thuỷ thú, hân hoan lắm
Đến đế vương châu thoả thích rồi
Tự nhủ hoạn đồ yên ổn được
Thì xin tế độ kẻ chơi vơi

tửu tận tình do tại