Ngày xuân hoa nở khắp sơn khê,
Những gái tầm phương đông lẫn tê.
Mắt phượng tin nhàn trông vắng vẻ,
Canh gà gối điệp luống đê mê.
Trăm vàn lo nghĩ lòng thêm bận,
Cung viện xênh xang sắc chửa tề.
Tâm sự ngày đêm hai dạ biết,
Trướng hoa tai chán tiếng viên đề.

tửu tận tình do tại