Trọng nhậm hùng phiên trải mấy thâu
Hiếu trung một gánh vẹn hai đầu
Kinh luân lo trước vui sau vậy
Tiết việt trên truyền dưới kế nhau
Đã tính chuyển về nương bắc khuyết
Mặc cho lời nói luyến nam châu
Hầu trong gang tấc nên ơn nặng
Đem quách sở tồn báo nghĩa sâu

tửu tận tình do tại