08/12/2021 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 1
步韻平富總督某留柬詩和之其一

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 13:23

 

Nguyên tác

重鎮雄藩恰幾秋,
臣忠子孝兩能求。
諸侯節鉞傳宜繼,
天下經綸樂後憂。
輔地重來依北闕,
新城任說戀南州。
天顏咫尺承恩厚,
黼黻皇猷懋展籌。

Phiên âm

Trọng trấn hùng phiên cáp kỷ thu,
Thần trung tử hiếu lưỡng năng cầu.
Chư hầu tiết việt truyền nghi kế,
Thiên hạ kinh luân lạc hậu ưu.
Phụ địa trùng lai y nắc khuyết,
Tân thành nhậm thuyết luyến nam châu.
Thiên nhan chỉ xích thừa ân hậu,
Phủ phất hoàng du mậu triển trù.

Dịch nghĩa

Giữ phiên trấn lớn và quan trọng đã mấy mùa thu,
Tôi trung con hiếu, cả hai đều làm được như nguyện ước.
(Trọng thần làm) chư hầu truyền lại ấn tín phủ việt cho người kế tiếp,
Sắp đặt việc trong thiên hạ thì lo trước vui sau.
Trở lại cõi đất làm phụ dực cho đô vua mà nương nhờ cửa bắc cung vua,
Nơi thành mới mặc kệ lời đồn mà còn lưu luyến châu nam.
Gần vua trong tấc thước thì nhận được ơn vua ban cho dày dặn,
Mặc lễ phục là áo phủ áo phất mà mưu giúp vua, gắng sức triển khai trù toán.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Trọng nhậm hùng phiên trải mấy thâu
Hiếu trung một gánh vẹn hai đầu
Kinh luân lo trước vui sau vậy
Tiết việt trên truyền dưới kế nhau
Đã tính chuyển về nương bắc khuyết
Mặc cho lời nói luyến nam châu
Hầu trong gang tấc nên ơn nặng
Đem quách sở tồn báo nghĩa sâu
Bình Phú tổng đốc chưa rõ là ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 1