Nại Cù thong thả gảy đàn tranh
Măng ngọc chen hàng được liệt danh
Đất khách khí xuân chân ngỡ có
Oai trời gang tấc dạ nên thành
Cành gai yên ổn loan ngơi nghỉ
Cổng xóm vui vầy nhạn quẩn quanh
Bằng muốn sang nam tuỳ biển bắc
Nhờ muôn dặm gió – khó chưa rành!

tửu tận tình do tại