Trời Nam từng hứa, nhạn nay sang
Sâm truật cứu người đẫy thác nang
Thọ thế tiên đơn y cũng tướng
Hồi xuân long não thuốc như thần
Ngũ linh xích thạch hơn khương hoạt
Bá hạp châu sa với ý nhân
Thuật diệu Hiên Kỳ đà toại chí
Thung dung quân tử dưỡng thiên chân.

tửu tận tình do tại