Lòng nghe thích thú tiếng đàn hay,
Thích tiếng đàn hay, biết của ai.
Ai gảy năm dây nghe thích thú,
Âm nghe thích thú cõi lòng đây.