Cửa Khổng tỏ tài cây chịu rét
Dạo non ngày ấy Thuấn cùng nai
Hữu tình sông núi phô hình sắc
Tùng lộc cao thanh với tháng ngày

tửu tận tình do tại