Bao phen trăng gió hiểu lòng nhau
Bè bạn dần dà nghĩa thấm sâu
Buộc ấn xưa từng dùng lụa mộc
Thử đàn giờ sớm chịu ơn sâu
Mệnh vua tuyên hoá đương thay mặt
Châm báu thận cần hãy nhớ câu
Trịnh trọng trước xe không nói biệt
Mà đưa sao Phúc tới Nam châu

tửu tận tình do tại