Chùa cũ sùng tu ở cạnh non
Mây năm thức vẽ dấu xưa còn
Cõi Thiền khói toả trông đà mãn
Cửa Bụt đèn lu bóng lại tròn
Trân trọng công bà thơ đáp để
Lâu dài bia Phật chữ không mòn
Cảnh chùa Eo Mén ngàn năm vững
Chuông mõ công phu gióng cốc bon


Tác giả tự dịch Nôm.
tửu tận tình do tại