Định cuộc thư hùng có mẹo hay,
Thế cờ biến ảo quỉ nào tày.
Biến ảo thế cờ thành cuộc khéo,
Cơ thần cuộc khéo thắng trong tay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.