Châu ta hình thể vẽ nên trang
Địa chánh ngày nay đặt chức quan
Thơ khế đọc qua lòng hiểu suốt
Tịch đồ xem lướt mắt thâu tàng
Ít nhiều trước bạ tiền tuỳ xứ
Nặng nhẹ điền tô thuế bổ phân
Mới gặp sao mà như đã biết
Long Môn nào xứ dám so Hàn?

tửu tận tình do tại