Hương Bình tú khí đúc nên anh
Chút bụi không hoen hồn vẫn thanh
Trăm dặm vỗ về tuân lệnh Thánh
Hai năm gánh vác thấy tài lành
Non Ba xưa nhớ câu đàm cựu
Sứ dịch giờ trao vận tiễn hành
Nhà bắc sở nam gần gũi nhỉ
Sớm hôm tiện báo đức sanh thành

tửu tận tình do tại