Tỉnh Phú trời cho lắm phúc tinh
Huyện Đồng chuyển đến, ngựa bôn trình
Ba xuân hoa cỏ xem thành thú
Trăm dặm giang sơn thấy hữu tình
Dám nói đã từng rành chánh sự?
Ứng thời tuỳ sức lập công danh
Cảm vì đất hoạn nhiều giai thắng
Bút hứng vẽ vời mây khói sanh

tửu tận tình do tại