Chữ Nhất nằm ngang biển gối đầu
Khí linh hà nhạc núi đà thâu
Trên non bóng mát thơ thêm tứ
Dưới bãi xem chơi cảnh giải sầu
Giữa biển thả thuyền noi Quách Lý
Bên nào ngắm cá thuyết Trang Châu
Nhân sơn trí thuỷ gồm hai nhé
Nắng tắt chưa về tiếc buổi câu!

tửu tận tình do tại