Tập thơ chữ Hán của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo lời tựa của tác giả, tập thơ có hàng nghìn bài. Nhưng dựa vào các tập thơ còn lưu giữ được đến nay, số thơ hiện còn chỉ khoảng trên dưới 600 bài. Ngoài ra, một số bài văn bia, văn chuông, văn tế... cũng được đưa vào tập thơ.

Đề tài của tập thơ chủ yếu là thiên nhiên, hoặc là một thiên nhiên được dùng như một phương tiện để thể hiện triết lý, đạo đức, hoặc là một thiên nhiên được coi như một đối tượng đích thực của rung cảm nghệ thuật. Cũng có nhiều bài ngôn chí, hoặc đề cập tới những vấn đề thế sự, nhân tâm. Thơ có phần chân tình, giản dị, nhưng cũng không ít bài khô khan gò gẫm. Hầu hết được viết theo thể Đường luật. Nhưng đã thấy xuất hiện một số bài trường thiên cổ thể, dùng cả phương thức tự sự, xen vào phương thức trữ tình, triết lý.