Lưỡng Hà sau trận chiến còn ham,
Khéo chớp thời cơ, giỏi tiếu đàm.
Vòng trọn số trời lìa lại hợp,
Trường Giang ai bảo rẽ đông, nam.

tửu tận tình do tại