Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:26

寄快州府府佐高舍友人

快州舉趾遠相尋,
重敘綢繆故舊心。
太極一圖談語了,
知君透易得言深。

 

Ký Khoái Châu phủ phủ tá Cao Xá hữu nhân

Khoái Châu cử chỉ viễn tương tầm,
Trùng tự trù mâu cố cựu tâm.
Thái Cực nhất đồ đàm ngữ liễu,
Tri quân thấu Dịch đắc ngôn thâm.

 

Dịch nghĩa

Cất bước về Khoái Châu xa xôi tìm gặp nhau,
Để lại giãi bày tấm lòng ràng buộc những ngày xưa.
Trao đổi xong với nhau về Thái Cực đồ,
Biết bác thấu hiểu Kinh Dịch nên lời bàn sâu sắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khoái Châu xa cách cố tìm nhau,
Giãi tỏ tâm tình truyện trước sau.
Đem Thái Cực đồ trao đổi kỹ,
Bác thông Dịch lý luận bàn sâu.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khoái Châu cất bước về tìm nhau,
Bày tỏ tấm lòng ràng buộc lâu.
Đem Thái Cực đồ trao đổi lại,
Bác thông Kinh Dịch luân bàn sâu.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Về tận Khoái Châu cốt gặp nhau
Giãi bày tâm sự chuyện xưa sau
Đem hình Thái Cực cùng trao đổi
Dịch lý tinh thông bác hiểu làu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời