31/03/2023 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Khoái Châu phủ phủ tá Cao Xá hữu nhân
寄快州府府佐高舍友人

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:26

 

Nguyên tác

快州舉趾遠相尋,
重敘綢繆故舊心。
太極一圖談語了,
知君透易得言深。

Phiên âm

Khoái Châu cử chỉ viễn tương tầm,
Trùng tự trù mâu cố cựu tâm.
Thái Cực nhất đồ đàm ngữ liễu,
Tri quân thấu Dịch đắc ngôn thâm.

Dịch nghĩa

Cất bước về Khoái Châu xa xôi tìm gặp nhau,
Để lại giãi bày tấm lòng ràng buộc những ngày xưa.
Trao đổi xong với nhau về Thái Cực đồ,
Biết bác thấu hiểu Kinh Dịch nên lời bàn sâu sắc.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khoái Châu xa cách cố tìm nhau,
Giãi tỏ tâm tình truyện trước sau.
Đem Thái Cực đồ trao đổi kỹ,
Bác thông Dịch lý luận bàn sâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ký Khoái Châu phủ phủ tá Cao Xá hữu nhân