Xưa nay thua được lắm anh hùng,
Trăm trận tranh dành Hán, Sở vương.
Từ ngựa Cố Lăng sai nước bước,
Hồng Môn há đợi cắt tây, đông.

tửu tận tình do tại