Nước lên bè anh xuôi
Một đàn cá gáy vẫy đuôi hồng hồng
Gái em chưa chồng
Là hoa dâm bụt
Trai anh chưa vợ
Là búp măng tơ
Anh đánh bàn cờ
Bên nam bên nữ
Trong sách có chữ:
Chữ hiếu chữ trung
Ngồi giữa đình trung
Bao lơn con tiện
Chiếu anh chiếu miến
Võng anh võng đào
Làng nước trông vào
Con nhà phú quý
Con tốt con sĩ
Kéo ra hai hàng
Pháo mã dàn ngang
Cho xe lội nước
Rước xe về thành
Ai về quê cũ với anh thì về?
Có sập để kề
Có võng mắc ngang
Giường trên phản dưới
Cây cam rười rượi
Trước cửa anh ra
Của bác mẹ ta
Với lại của anh tương tậu
Đôi bên giường dạo
Trong sáo ngoài màn
Muốn lấy chồng quan
Lên voi xuống ngựa
Muốn lấy chồng chúa?
Quạt đỏ tàn xanh
Em thuận lấy anh
Dầm mưa dãi nắng
Nắng đổ lên đầu
Mồ hôi đổ xuống
Thường an em luống
Ra ngẩn vào ngơ
Lênh đênh duyên hững phận hờ
Bè xuôi nước ngược bao giờ gặp nhau!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004