Một ông tướng lác đứng trong cung,
Sĩ tượng khoanh tay chẳng vẫy vùng.
Pháo dở hai cây nằm dưới góc,
Tốt đau năm chú đứng bên sông.
Lờ khờ cặp ngựa đi tam cố,
Lạc xạc đôi xe chạy tứ tung.
Đương cuộc ai xui mê đến thế,
Hoạ là tiên xuống giúp cho cùng.


Viết năm Ất Tị (1905) khi ở Phan Thiết. Nội dung bài thơ mô tả cảnh tượng suy đồi, tàn tạ của triều đình Huế, có thể được tác giả làm trong thời gian làm quan (1904) hoặc sau khi từ quan, vào chơi ở Phan Thiết. Theo ý tác giả, chúng tôi để hai bài gần nhau, bài Cờ tướng trước bài Hát bội. Trong Quốc âm tạp vịnh, bài này được chép đầu tiên và có nhan đề chữ Hán là Vịnh tượng kỳ (Vịnh cờ tướng). Văn bản thơ quốc âm được tuyển sau đây trừ bản Cảm tác, đều lấy văn bản trong di cảo chữ quốc ngữ Tây Hồ thi tập làm chính.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995