Công thành danh toại, cũng nên thôi,
Phó mặc việc đời thuyền vẫn trôi,
Mùa hạ bên sông ngồi quán mát.
Trăng soi lầu sách chính thu rồi.
Bên đông vầng nhật nơi cùng biển,
Mây trắng đàng tây thần chỗ chầu.
Vui thú nước non vừa đủ cả,
Phụ thề sao nỡ với chim âu.