Tắm sông Nghi gió nhẹ mây nhàn,
Cảnh vật, tâm tình hợp tự nhiên.
Xanh nhạt, đỏ tàn, xuân đã muộn,
Tiếng oanh già lẫn tiếng ve non.

tửu tận tình do tại