Núi tây thông cỗi tốt thành hàng,
Việc lớn, người toan dựng cột, rường.
Chớ bảo suối rừng đành ẩn khuất,
Gốc sâu, rồng nép biết tinh tường.

tửu tận tình do tại