Arthur Rimbaud nhận định về Charles Baudelaire là "Vua của các nhà thơ"!

Những bài thơ nhất của Charles Baudelaire là Tương Ứng (Tiếng Anh Correspondences) đã khiến ông trở thành người đi tiên phong của trường phái thơ tượng trưng.

Một số bài thơ khác Lên Cao (tiếng Pháp Élévation), Chim Đại Hải Âu (tiếng Pháp L’Albatros), Nàng Thơ Bệnh (tiếng Pháp La Muse Malade) .v.v.

Các bài thơ của Charles Baudelaire do Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn dịch là rất hay, đặc biệt là bài Tương Ứng (hay Tương Thông).
Xem tại: http://trietvan.com/nguyenvanson/baudelaire.htm