1. Khiển bi hoài kỳ 1 (Nguyên Chẩn)
  7
 2. Khiển bi hoài kỳ 2 (Nguyên Chẩn)
  8
 3. Khiển bi hoài kỳ 3 (Nguyên Chẩn)
  7
 4. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác (Vương Duy)
  6
 5. Phụng hoạ thánh chế “Tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng” chi tác ứng chế (Vương Duy)
  5
 6. Tích vũ Võng Xuyên trang tác (Vương Duy)
  12
 7. Thù Quách cấp sự (Vương Duy)
  5
 8. Vọng nguyệt hữu cảm (Bạch Cư Dị)
  8
 9. Phụng hoạ trung thư xá nhân Giả Chí “Tảo triều Đại Minh cung” (Sầm Tham)
  4
 10. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch)
  22
 11. Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn)
  31
 12. Vô đề (Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong) (Lý Thương Ẩn)
  13
 13. Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà) (Lý Thương Ẩn)
  10
 14. Vô đề tứ thủ kỳ 1 (Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung) (Lý Thương Ẩn)
  12
 15. Vô đề tứ thủ kỳ 2 (Táp táp đông phong tế vũ lai) (Lý Thương Ẩn)
  7
 16. Trù Bút dịch (Lý Thương Ẩn)
  11
 17. Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn)
  55
 18. Xuân vũ (Lý Thương Ẩn)
  13
 19. Vô đề (Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng) (Lý Thương Ẩn)
  8
 20. Vô đề (Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường) (Lý Thương Ẩn)
  13
 21. Tống Nguỵ Vạn chi kinh (Lý Kỳ)
  7
 22. Thục tướng (Đỗ Phủ)
  21
 23. Khách chí (Đỗ Phủ)
  19
 24. Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú) (Đỗ Phủ)
  19
 25. Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc (Đỗ Phủ)
  11
 26. Đăng cao (Đỗ Phủ)
  40
 27. Đăng lâu (Đỗ Phủ)
  7
 28. Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu (Đỗ Phủ)
  9
 29. Túc phủ (Đỗ Phủ)
  9
 30. Các dạ (Đỗ Phủ)
  16
 31. Vịnh hoài cổ tích kỳ 1 - Dữu Tín gia (Đỗ Phủ)
  8
 32. Vịnh hoài cổ tích kỳ 2 - Tống Ngọc gia (Đỗ Phủ)
  7
 33. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân (Đỗ Phủ)
  11
 34. Vịnh hoài cổ tích kỳ 4 - Vĩnh An cung, Tiên Chủ miếu (Đỗ Phủ)
  9
 35. Đăng Liễu Châu thành lâu, ký Chương, Đinh, Phong, Liên tứ châu thứ sử (Liễu Tông Nguyên)
  9
 36. Xuân tứ (Hoàng Phủ Nhiễm)
  6
 37. Ký Lý Đảm, Nguyên Tích (Vi Ứng Vật)
  12
 38. Vọng Kế Môn (Tổ Vịnh)
  7
 39. Bần nữ (Tần Thao Ngọc)
  13
 40. Tống Lý thiếu phủ biếm Giáp Trung, Vương thiếu phủ biếm Trường Sa (Cao Thích)
  6
 41. Cửu nhật đăng Vọng Tiên đài, trình Lưu Minh Phủ Dung (Thôi Thự)
  5
 42. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)
  121
 43. Hành kinh Hoa Âm (Thôi Hiệu)
  5
 44. Lợi châu nam độ (Ôn Đình Quân)
  10
 45. Tô Vũ miếu (Ôn Đình Quân)
  6
 46. Giang Châu trùng biệt Tiết lục, Liễu bát nhị viên ngoại (Lưu Trường Khanh)
  5
 47. Trường Sa quá Giả Nghị trạch (Lưu Trường Khanh)
  7
 48. Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa (Lưu Trường Khanh)
  6
 49. Tây Tái sơn hoài cổ (Lưu Vũ Tích)
  9
 50. Vãn thứ Ngạc Châu (Lư Luân)
  10
 51. Tặng khuyết hạ Bùi xá nhân (Tiền Khởi)
  6
 52. Cung từ (Tiết Phùng)
  3
 53. Đồng đề Tiên Du quán (Hàn Hoằng)
  6