蜀相

丞相祠堂何處尋,
錦官城外柏森森。
映階碧草自春色,
隔葉黃鸝空好音。
三顧頻煩天下計,
兩朝開濟老臣心。
出師未捷身先死,
長使英雄淚滿襟。

 

Thục tướng

Thừa tướng từ đường hà xứ tầm?
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc,
Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.

 

Dịch nghĩa

Tìm ở nơi nào thấy đền thờ của thừa tướng?
Chính là ở ngoài thành Cẩm Quan, nơi có hàng cây bách um tùm.
Soi sáng thềm, cỏ xanh tự phô bày vẻ xuân,
Sau vòm lá, chim oanh vàng cứ hót suông.
Ba lần đến thăm nhờ cậy kế sách bình định thiên hạ,
Hai triều trông cậy vào tấm lòng phò tá của bậc lão thần.
Đem quân chưa kịp thắng trận mà thân đã thác,
Mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi thấm đầy áo.


(Năm 760)

Thục tướng chỉ Gia Cát Lượng (Khổng Minh), thừa tướng nước Thục thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một thư sinh ở Long Trung, phía tây thành Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, được Lưu Bị là tôn thất nhà Hán ba lần đến thảo lư mời ra giúp việc. Cảm ơn tri ngộ ấy, Khổng Minh ra giúp Lưu Bị lập nên nước Thục. Khi Thục tiên chúa mất, ông lại hết lòng phò tá Hậu chúa cho đến khi tạ thế. Đền thờ ông ở phía tây miếu Chiêu Liệt (thờ Lưu Bị).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Biết đâu tìm đến đền Thục tướng
Phía ngoài thành Cẩm bách rườm rà
Soi thềm cỏ biếc luôn tươi thắm
Bên lá oanh vàng vẫn hát ca
Ba lượt ân cần ơn chúa nặng
Hai triều giúp rập bụng tôi già
Ra quân chưa thắng thân đà thác
Mãi khiến anh hùng lệ xót xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đền thờ thừa tướng nơi nao?
Bên ngoài thành Cẩm bách cao rườm rà.
Nắng tô xuân sắc cỏ hoa
Dưới tàn lá biếc, oanh ca tưng bừng.
Cầu mưu chúa đến ba lần,
Hai triều dựng nước, lão thần dốc tâm.
Ra quân chưa thắng, thác thân
Anh hùng nhỏ lệ ướt dầm áo khăn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Từ miếu Vũ Hầu nay thấy đâu?
Cẩm Quan ngoài luỹ bách xanh mầu.
Trên thềm cỏ biếc lên xuân sắc,
Sau bụi oanh vàng hót mấy câu.
Ba lượt hỏi tìm mưu nghiệp lớn,
Hai triều khuông tá nhọc lo âu.
Xuất sư chưa thoả người đi vội,
Nên nỗi anh hùng ướt lệ sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Miếu thờ Thục tướng biết đâu tìm?
Xanh mịt ngoài thành lớp bách im!
Thềm ánh sắc xuân cây tự đẹp;
Lá che giọng hót tiếng đơn chìm.
Ba phen cầu cạnh ra lo nước;
Hai bận khuông phù dốc máu tim.
Đắc thắng chửa thâu, thân sớm thác,
Anh hùng lệ rỏ ướt y xiêm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Miếu thờ Thục tướng tìm đâu thấy,
Tây xuyên thông bách mọc um tùm.
Nắng soi thềm đá, xanh cỏ bích,
Trong lá oanh vàng hót nỉ non.
Ba lần tìm bàn thiên hạ kế,
hai bận cùng vua dốc máu tim.
Xuất quân chưa thắng thân đà thác,
Anh hùng đẫm lệ vạt áo kim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiểu hài nhi

Miếu thờ tướng Thục ở nơi nao
Bách rợp Cẩm Quan khuất lối vào
Cỏ biếc leo thềm xuân tỏa sắc
Oanh vàng cách lá tiếng trong veo
Đến thăm ba chuyến bàn thiên hạ
Phò tá hai triều tỏ trí cao
Đánh giặc chưa thành người đã mất
Lệ rơi đẫm áo chuyện anh hào

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đền thừa tướng ở đâu đây
Mé ngoài thành Cẩm mấy cây bách già
Cỏ xuân ánh mặt thềm hoa
Oanh vàng trong lá hững hờ véo von
Vì dân ba lượt tìm luôn
Hai triều giúp rập tấc son lão thần
Quân chưa thắng đã từ trần
Anh hùng nhớ đến lệ tràn thấm khăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi thờ thừa tướng ở đâu đây,
Ngay ngoài thành Cẩm, bách che dầy.
Bờ thềm cỏ biếc phơi màu đẹp,
Trong bóng chim oanh hót thật hay.
Lo an thiên hạ, ba lượt tới,
Tận lực tôi già, hai đời bày.
Hành quân chưa thắng, người đà khuất,
Anh hùng nghĩ tới lệ tuôn đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi thờ thừa tướng đây kia,
Bên ngoài thành Cẩm, bách che mái đền.
Cỏ xuân ánh biếc bên thềm,
Chim oanh trong bụi, giọng êm tuyệt trần.
Lo thiên hạ, tới ba lần,
Hai triều từng giúp, lão thần chẳng ngơi.
Trận chưa thắng, đã lìa đời,
Anh hùng nghĩ tới lệ rơi đầm đìa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nhà thờ Thừa tướng biết đâu tìm
Rậm rạp bách tùng ngoại Cẩm quan
Xuân sắc trên thềm loang cỏ biếc
Líu lo sau lá tiếng vàng anh
Ba lần cầu kế bình thiên hạ
Hai lượt phò trì sức lão thần
Xuất trận chưa thành thân đã chết
Anh hùng danh sử lệ đầm khăn.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối