詠懷古跡其五-武侯廟

諸葛大名垂宇宙,
宗臣遺像肅清高。
三分割據紆籌策,
萬古雲霄一羽毛。
伯仲之間見伊呂,
指揮若定失蕭曹。
運移漢祚終難復,
志決身殲軍務勞。

 

Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu

Gia Cát đại danh thuỳ vũ trụ,
Tông thần di tượng túc thanh cao.
Tam phân cát cứ vu trù sách,
Vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao.
Bá trọng chi gian kiến Y Lã,
Chỉ huy nhược định thất Tiêu Tào.
Vận di Hán tộ chung nan phục,
Chí quyết thân tiêm quân vụ lao.

 

Dịch nghĩa

Đại danh của Gia Cát Lượng vang khắp vòm trời
Người tôi trung xưa nay còn bức tượng thanh cao
Chia ba thiên hạ là mưu kế của ngài
Vạn thuở mây trời nhẹ tựa lông chim
Quyền cao sánh nổi với Y Doãn, Lã Vọng
Chỉ quy quyết sách hơn cả Tiêu Hà, Tào Tham
Biết vận nước dời đổi, cơ đồ nhà Hán không khôi phục được
Nhưng vẫn một lòng lo việc quân cơ


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Gia Cát lừng danh trong vũ trụ
Công thần gương sáng đức thanh cao
Ba phần thiên hạ phân chia sẵn
Vạn cổ trần gian một vũ mao
Công nghiệp không thua tài Doãn Thượng
Kinh luân còn vượt trí Tiêu Tào
Vận suy triều Hán không khôi phục
Chí quyết trung hưng chẳng nại lao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gia Cát danh vang lừng vũ trụ,
Tông thần tượng để ngợp cao trong.
Ba nơi chia cắt dày mưu chước,
Muôn thuở trời mây một mảnh lông.
Y, Lữ so ngang tài tế thế,
Tiêu, Tào ăn đứt việc binh nhung.
Vận dời ngôi Hán khôn đem lại,
Quyết chí liều thân nhọc đến cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gia Cát đại danh lừng vũ trụ,
Thanh cao tượng để bậc tôn thần.
Ba phần cát cứ bày mưu sách,
Muôn thưở vũ mao vụt chín tầng.
Y Lã đức tài, không kém sức,
Tiêu Tào trù định, chẳng thua phần.
Hết thời Hán thất khôn khôi phục,
Quân vụ lo hoài để thiệt thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đại danh Gia Cát dài lâu
Hãy còn di tượng thanh cao tôn sùng
Chia ba cắt giữ chước dùng
Trời mây muôn thuở mảnh lông thấm gì
Anh em Y Lữ so bì
Chỉ huy định được kể chi Tiêu Tào
Vận đời ngôi Hán biết sao
Liều thân đến chết binh đao nhọc nhằn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lừng danh Gia Cát trên đời,
Bề tôi hình tượng tuyệt vời thanh cao.
Chia ba thiên hạ, hay sao!
Như lông, mây đỡ bay cao muôn đời.
Lã, Y, sánh cũng thế thôi,
Tiêu, Tào lãnh đạo chẳng đời nào hơn.
Vận suy, triều Hán đương cơn,
Nhưng lòng quyết giúp chẳng sờn gian lao...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cõi đời còn mãi tên Gia Cát,
Hình ảnh công thần rất thanh cao.
Chiến lược bày ra ba nước cắt,
Vạn đời nêu rõ một cờ mao,
Trong vòng đồng chí, ngang Y, Lữ,
Cầm gậy chỉ huy, vượt Tiêu, Tào.
Vận Hán đổi dời, khó khôi phục,
Thân tàn, lòng quyết việc binh đao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp vòm trời lừng danh Cát Lượng
Nay vẫn còn bức tượng thanh cao
Chia ba thiên hạ thuở nào
Ngàn năm mây nổi vũ mao khác gì
Sự nghiệp cao sánh Y và Lã
Tài chỉ huy hơn cả Tào Tiêu
Cơ đồ nhà Hán đang xiêu
Quyết lo quân vụ dẫu nhiều gian lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại danh Gia Cát khắp vòm trời,
Bức tượng tôi trung còn để đời.
Thiên hạ chia ba là kế sách,
Lông chim nhẹ tựa vạn mây trời.
Sánh ngang Y, Lã quyền uy trọng,
Quyết sách Tiêu, Tào, hơn hẳn người.
Vận nước biết không khôi Hán thất,
Một lòng lo việc quân cơ thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại danh Gia Cát vang trời,
Tôi trung bức tượng để đời thanh cao.
Kế mưu thiên hạ chia ba,
Mây trời vạn thuở bay sà tựa lông.
Sánh ngang Y, Lã quyền công,
Tiêu, Tào, quyết sách hai ông thua người.
Biết không khôi phục Hán rồi,
Một lòng trung vẫn trau dồi việc quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời