行經華陰

岧嶢太華俯咸京,
天外三峰削不成。
武帝祠前雲欲散,
仙人掌上雨初晴。
河山北枕秦關險,
驛路西連漢畤平。
借問路旁名利客,
何如此處學長生?

 

Hành kinh Hoa Âm

Thiều nghiêu Thái Hoa phủ Hàm kinh,
Thiên ngoại tam phong tước bất thành.
Vũ đế từ tiền vân dục tán,
Tiên Nhân Chưởng thượng vũ sơ tình.
Hàn sơn bắc chẩm Tần Quan hiểm,
Dịch lộ tây liên Hán Trĩ bình.
Tá vấn lộ bằng danh lợi khách,
Hà như thử xứ học trường sinh.

 

Dịch nghĩa

Núi Thái Hoa cao ngất trông xuông Hàm Kinh
Ba ngọn vượt lên trời, khó đẽo gọt nên như thế
Trước đền (Cự Linh) của Vũ đế mây mưa sắp tan
Trên ngọn Tiên Nhân Chưởng, mưa vừa tạnh
Sông núi phía bắc gối lên ải Tần trông hiểm trở
Đường trạm qua miền tây nối với Hán Trĩ bằng phẳng
Xin hỏi khách cầu danh lợi xuôi ngược bên đường
Sao bằng ở chốn ấy mà học phép trường sinh


Hoa Âm nay thuộc phía tây huyện Hoa Âm, tại bắc núi Thái Hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thái Hoa chót vót ngó Hàm Kinh,
Ba ngọn vươn cao khó tạc hình!
Tiêm Chưởng mưa rồi trời lạnh ráo,
Cự Linh mây tản điện lung linh.
Núi sông bắc tựa Tần Quan hiểm,
Đường trạm tây qua Hán Trĩ bình.
Xin hỏi bên đường danh lợi khách,
Chi bằng đến đấy học trường sinh!


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Núi Thái che Hàm chất ngất cao
Vươn trời ba ngọn đẽo thành đâu.
Trước đình Hán đế mây tan tác
Trên đỉnh Tiên nhân mưa dứt sau.
Sông núi bắc Tần Quan hiểm trở
Quán đường tây Hán Trĩ bằng đều.
Khách chen danh lợi cho xin hỏi
Chẳng ở xứ này học sống lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngất cao Thái Hoạ ngắm Hàm Dương
Ba ngọn ngang trời đứng một phương
Trên cánh tay tiên mưa gió lặng
Trước đền Hán Đế khói mây tan
Miền tây đường trạm đài xưa giáp
Cõi bắc non sông ải hiểm liền
Hỏi khách lợi danh qua trước cửa
Sao bằng đến đó học tu tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Thái Hoa kinh Hàm ngó thấy
Ba ngọn cao vươn tới thiên không
Mây tan trước Vũ  từ đường
Trên Tiên nhân chưởng mưa đương tạnh dần
Núi sông giúp ải Tần thêm hiểm
Hán Trĩ đường đều đến bốn phương
Lợi danh hỏi khách bên đường
Sao không ở lại học trường sinh môn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Hoa cao ngất trông Hàm Kinh,
Ba ngọn vươn trời, khó đẽo hình.
Mây mưa sắp tan đền Vũ đế,
Mưa vừa tạnh trên ngọn Tiên Nhân,
Sông núi ải Tần trông hiểm trở,
Đường trạm Hán Trĩ bằng phẳng dần.
Xin hỏi khách đường cầu danh lợi,
Sao bằng ở đây học trường sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời