同題仙遊觀

仙臺初見五城樓,
風物淒淒宿雨收。
山色遙連秦樹晚,
砧聲近報漢宮秋。
疏鬆影落空壇靜,
細草香閑小洞幽。
何用別尋方外去?
人間亦自有丹丘。

 

Đồng đề Tiên Du quán

Tiên đài sơ kiến Ngũ Thành lâu,
Phong vật thê thanh túc vũ thâu.
Sơn sắc viễn liên Tần thụ vãn,
Châm thanh cận báo Hán cung thu.
Sơ tùng ảnh lạc không đàn tĩnh,
Tế thảo xuân hương tiểu động u.
Hà dựng biệt tầm phương ngoại khứ,
Nhân gian diệc tự hữu Đan Khâu.

 

Dịch nghĩa

Mới trông thấy Đài Tiên ở lầu Ngũ Thành,
Sau trận mưa lâu vừa tạnh, quanh cảnh đẹp đẽ.
Vào lúc chiều tối mầu nuí xa nối liền với hàng cây đất Tần,
Tiếng chầy giặt áo gần bên báo tin mùa thu trong cung Hán.
Bóng thông thưa ngả xuống cây đàn yên lặng,
Cỏ mịn màng thơm ngát hương xuân trong động nhỏ thâm u.
Đâu có cần đi tìm nơi phương ngoài nào khác,
Vì ngay trong nhân gian này cũng sẵn có Đan Khâu rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đài tiên vừa thấy Ngũ thành lâu
Đã tạnh mưa đêm cảnh rạng màu
Cây cối đất Tần liền núi biếc
Tiếng châm cung Hán báo tin thu
Thông thưa bóng ngả lên đàn vắng
Cỏ mịn hương xuân ngát động sâu
Đâu phải tìm đi ngoài cõi khác
Cõi đời cũng sẵn có Đan Khâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Đài Tiên ở Ngũ Thành Lầu
Chiều thu rạng rỡ mưa lâu mới tàn.
Núi xa liền với cây Tần
Mùa thu cung Hán tiếng châm rộn ràng.
Thông thưa bóng ngả phím đàn
Cỏ thơm hương ngát trong hang bay đầy.
Cần chi đi khắp đó đây
Cõi đời sẵn có nơi này Đài Tiên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lầu Ngũ vừa trông thấy bóng đài
Sau cơn mưa tạnh, cảnh xinh thay
Cây Tần nghiêng bóng in màu núi
Cung Hán vào thu rộn tiếng chày
Lả ngọn thông già trên đàn vắng
Ngát hương cỏ mịn chốn hang mây
Đâu cần tìm kiếm nơi nào khác,
Sẵn có Đồi Tiên giữa cõi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vừa ngắm đài tiên lầu Ngũ Thành,
Sau mưa phong cảnh đẹp rỡ ràng.
Cây tiếp non Tần gọi chiều xuống,
Chày khua cung Hán báo thu sang.
Đàn vắng, bóng in thông lặng lẽ,
Động sâu, hương tỏa cỏ mịn màng.
Chẳng phải nhọc lòng tìm nơi khác,
Đài tiên sẵn đấy chốn trần gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngũ thành có quán Tiên Du
Sau cơn mưa đậm cảnh thu rỡ ràng
Núi rừng Tần ánh chiều vàng
Tiếng chày cung Hán âm vang thu về
Bóng thông đàn vắng lặng che
Hương thơm cỏ mịn bay về hang sâu
Chẳng cần tìm mãi tận đâu
Ngay trong trần thế Đan Khâu sẵn rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mới thấy Đài Tiên lầu Ngũ Thành,
Mưa lâu vừa tạnh, đẹp xung quanh.
Đất Tần chiều tối cây liền nuí,
Cung Hán tiếng chầy báo thu thanh.
Thưa ngả bóng thông đàn lặng lẻ,
Thâm u trong động cỏ thơm lành.
Đâu cần tìm phương ngoài nào khác,
Có sẵn Đan Khâu cõi thế nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời