Lính vũ lâm ngựa rong dưới liễu
Bỗng ra roi nước kiệu Vị cầu
Vó hồng đạp tuyết trắng phau
Hí vang thượng uyển trong bầu gió xuân

tửu tận tình do tại