Nghe nói ngựa Kinh Nam,
Ngựa nòi của quan lớn.
Toát mồ hôi, tạm dừng,
Ngóng đường dài, mỏi ngón.
Vào nước địch, ba năm,
Thu đất trời, một trận.
Vung roi, hỏi một câu,
Ao Tập muốn ghé đến?

tửu tận tình do tại