Ngựa cha đi móng sắt
Bật lửa đá dưới chân
Ngựa con thấy kêu ầm:
- “Bố ơi! Chân bố cháy!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]