Ngựa cha đi móng sắt
Bật lửa đá dưới chân
Ngựa con thấy kêu ầm:
- “Bố ơi! Chân bố cháy!”


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970