1. Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên)
  42
 2. Lạc Trung phỏng Viên thập di bất ngộ (Mạnh Hạo Nhiên)
  11
 3. Tống Quách Tư Thương (Vương Xương Linh)
  6
 4. Lạc Dương đạo (Trừ Quang Hy)
  8
 5. Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch)
  21
 6. Đăng Quán Tước lâu (Vương Chi Hoán)
  22
 7. Quan Vĩnh Lạc công chúa nhập phiên (Tôn Địch)
  8
 8. Xuân oán (Kim Xương Tự)
  32
 9. Tả Dịch lê hoa (Khâu Vi)
  8
 10. Tư quân ân (Lệnh Hồ Sở)
  6
 11. Đề Viên thị biệt nghiệp (Hạ Tri Chương)
  15
 12. Dạ tống Triệu Túng (Dương Quýnh)
  8
 13. Trúc lý quán (Vương Duy)
  23
 14. Tống Chu Đại nhập Tần (Vương Duy)
  13
 15. Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu)
  18
 16. Vịnh sử (Cao Thích)
  12
 17. Bãi tướng tác (Lý Thích Chi)
  11
 18. Phùng hiệp giả (Tiền Khởi)
  7
 19. Giang hành vô đề kỳ 068 - Chỉ xích sầu phong vũ (Tiền Hử)
  6
 20. Đáp Lý Cán (Vi Ứng Vật)
  7
 21. Thu phong dẫn (Lưu Vũ Tích)
  16
 22. Thu dạ ký Khâu nhị thập nhị viên ngoại (Vi Ứng Vật)
  12
 23. Thu nhật (Cảnh Vi)
  9
 24. Thu nhật hồ thượng (Tiết Oánh)
  8
 25. Cung trung đề (Lý Ngang)
  7
 26. Phần thượng kinh thu (Tô Đĩnh)
  10
 27. Tầm ẩn giả bất ngộ (Giả Đảo)
  17
 28. Thục đạo hậu kỳ (Trương Duyệt)
  8
 29. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)
  76
 30. Thu phố ca kỳ 15 (Lý Bạch)
  18
 31. Tặng Kiều thị ngự (Trần Tử Ngang)
  7
 32. Đáp Vũ Lăng thái thú (Vương Xương Linh)
  9
 33. Hành quân cửu nhật tư Trường An cố viên (Sầm Tham)
  11
 34. Tiệp dư oán (Hoàng Phủ Nhiễm)
  6
 35. Đề Trúc Lâm tự (Chu Phóng)
  5
 36. Tam Lư miếu (Đới Thúc Luân)
  8
 37. Dịch thuỷ tống biệt (Lạc Tân Vương)
  22
 38. Biệt Lư Tần Khanh (Tư Không Thự)
  7
 39. Đáp nhân (Thái thượng ẩn giả)
  9