1. Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên)
  41
 2. Lạc Trung phỏng Viên thập di bất ngộ (Mạnh Hạo Nhiên)
  13
 3. Tống Quách Tư Thương (Vương Xương Linh)
  8
 4. Lạc Dương đạo (Trừ Quang Hy)
  8
 5. Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch)
  21
 6. Đăng Quán Tước lâu (Vương Chi Hoán)
  22
 7. Quan Vĩnh Lạc công chúa nhập phiên (Tôn Địch)
  7
 8. Y Châu ca - Xuân oán (Kim Xương Tự)
  33
 9. Tả Dịch lê hoa (Khâu Vi)
  8
 10. Tư quân ân (Lệnh Hồ Sở)
  7
 11. Đề Viên thị biệt nghiệp (Hạ Tri Chương)
  16
 12. Dạ tống Triệu Túng (Dương Quýnh)
  9
 13. Trúc lý quán (Vương Duy)
  24
 14. Tống Chu Đại nhập Tần (Vương Duy)
  13
 15. Trường Can hành kỳ 1 (Thôi Hiệu)
  18
 16. Vịnh sử (Cao Thích)
  12
 17. Bãi tướng tác (Lý Thích Chi)
  12
 18. Phùng hiệp giả (Tiền Khởi)
  8
 19. Giang hành vô đề kỳ 068 - Chỉ xích sầu phong vũ (Tiền Hử)
  5
 20. Đáp Lý Cán (Vi Ứng Vật)
  7
 21. Thu phong dẫn (Lưu Vũ Tích)
  18
 22. Thu dạ ký Khâu nhị thập nhị viên ngoại (Vi Ứng Vật)
  12
 23. Thu nhật (Cảnh Vi)
  13
 24. Thu nhật hồ thượng (Tiết Oánh)
  9
 25. Cung trung đề (Lý Ngang)
  6
 26. Phần thượng kinh thu (Tô Đĩnh)
  12
 27. Tầm ẩn giả bất ngộ (Giả Đảo)
  19
 28. Thục đạo hậu kỳ (Trương Duyệt)
  8
 29. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)
  77
 30. Thu phố ca kỳ 15 (Lý Bạch)
  18
 31. Tặng Kiều thị ngự (Trần Tử Ngang)
  9
 32. Đáp Vũ Lăng thái thú (Vương Xương Linh)
  10
 33. Hành quân cửu nhật tư Trường An cố viên (Sầm Tham)
  11
 34. Tiệp dư oán (Hoàng Phủ Nhiễm)
  7
 35. Đề Trúc Lâm tự (Chu Phóng)
  2
 36. Tam Lư miếu (Đới Thúc Luân)
  9
 37. Dịch thuỷ tống biệt (Lạc Tân Vương)
  22
 38. Biệt Lư Tần Khanh (Tư Không Thự)
  7
 39. Đáp nhân (Thái thượng ẩn giả)
  10