Quang toả y vàng ánh đạo khơi
Toàn Chân lý đạo phủ gương đời
Thành bồi bến giác vầng đông tỏ
Anh đoạn sông mê đuốc trí ngời

Khất sĩ uy nghi tài vẫn luyện
Du tăng tế hạnh đức không rời
Hộ trì Tuệ giác lời kinh giảng
Giới Định ba ngôi rạng đất trời

Pháp chẳng hề chia đạo chẳng phân
Danh nay đã thấm ý trong ngần
Minh đăng khởi nguyện tâm hằng sáng
Anh thệ khơi nguồn trả tứ ân

 

Một quãng đời tôi

Kinh Pháp thi kệ

Bồ Tát Quan Thế Âm

Tổ sư Minh Đăng Quang

Truyền thống Khất sĩ

Hoà thượng Pháp sư Giác Nhiên

An cư kiết hạ

Diệu lý nhân sinh võ trụ

Suy ngẫm nhân sinh võ trụ

Ân tình Cha Mẹ

Sự kiện

Ngày Nhà giáo Việt Nam